Krav om Individuell måling stipuleres gjennom EU direktiv

EU-kommisjonen har satt et mål om 20 prosent energisparing av primærenergiforbruket i EU innen 2020. For å nå dette målet er det blitt formulert et energieffektiviseringsdirektiv (EED) med bindende tiltak for alle medlemsland. Direktivet stiller krav om mer effektiv produksjon, distribusjon, forbruk og forvaltning av energi.

Det formelle kravet om individuell måling og avregning omtales i artikkel 9 av direktivet. I de fleste av EUs medlemsland er det pålagt å innføre individuell måling i alle boliger. 

Her kan du lese mer om artikkel 9 av Energy Efficiency Directive (EED)

Direktivet målsetning er at utgifter relatert til energiforbruk fordeles rettferdig. I sentrale strøk benyttes det ofte fjernvarme eller et sentralt varmeanlegg til å varme opp varmt tappevann, radiatorvarme, gulvvarme og lignende. Energileverandørene (Hafslund, Skagerak etc.) fakturerer kun boligselskapet for det totale forbruket registrert på deres hovedmåler, dette fordeles så etter ulike fordelingsnøkler. Det vanligste vil være å fordele etter leilighetens størrelse i kvadratmeter. Dette er problematisk da leiligheter med lik størrelse sjelden har likt forbruk. Individuell måling sikrer at avregning av energikostnader baseres på det faktiske forbruket i hver leilighet.